بطری های سری بیضی

بطری 150 میل

مدل بیضی

بطری 300 میل

مدل بیضی

بطری 1000 میل

مدل بیضی

فهرست